સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સમતોલ આહાર એટલે...

ફક્ત શક્તિ પૂરી પાડતો આહાર
ફક્ત રક્ષણ અને નિયમન કરતો આહાર
ફક્ત વૃદ્ધિ વિકાસ કરતો આહાર
ત્રણેય ખાદ્યજૂથમાંથી ખાદ્યો પસંદ કરીને પૂરો પાડતો આહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતમાં કયા વૈજ્ઞાનિકને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું છે ?

ડૉ.વિક્રમ સારાભાઈ
ડૉ.હોમી ભાભા
જગદીશચંદ્ર બોઝ
ડૉ.સી. વી. રામન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મરેલા પ્રાણીઓને સાચવવા માટે મસાલો ભરીને સાચવવાની પધ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

સીલ્વીકલ્ચર
ટેક્સીડરમી
ટીશ્યુકલ્ચર
એપીકલ્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP