સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જો પદાર્થ પર લાગતા બળ અને સ્થળાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 0 હોય તો આ બળ વડે થતું કાર્ય ?

મહત્તમ હશે
ન્યુનત્તમ હશે
શોધી શકાય નહીં
શૂન્ય હશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'હોકાયંત્ર'નો ઉપયોગ શું છે ?

દરીયાની ઊંડાઈ માપવા
વિમાનની ઊંચાઈ માપવા
દિશા જાણવા
વાતાવરણનું દબાણ માપવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રકાશની તરંગલંબાઈ માપવાનું સાધન કયું છે ?

ગેલવેનોમીટર
લેક્ટોમીટર
સ્પેક્ટ્રોમીટર
વોલ્ટામીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP