સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકીમાંથી કયું કાર્ય પ્રોટીનનું મુખ્ય કાર્ય છે ?

શરીરની વૃદ્ધિ અને જાળવણી કરવી
આહારને સ્વાદિષ્ટ બનાવો.
ચરબીને ઉપયોગમાં લેવાનું કાર્ય
શરીરને શક્તિ પૂરી પાડવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારત 'અવકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્ર' સાથે સંબંધિત 'ભાસ્કર' શું છે ?

અવકાશી પ્રયોગશાળા
કુત્રિમ ઉપગ્રહ
અવકાશયાત્રી
અવકાશયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
PFA નું પૂરું નામ શું છે ?

પ્રીઝર્વેશન ઓફ ફુડએડલ્ટ્રેશન એકટ
પરમીટેડ ફુડ એડીટીવ્સ એકટ
પ્રીવેન્શન ઓફ ફૂડએડલ્ટ્રેશન એકટ
પ્રીવેન્શન ઓફ ફેટ એડલ્ટ્રેશન એકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિયુષ (પિટ્યુટરી) ગ્રંથિનો વધારે પડતો અંતઃસ્ત્રાવ ....

બાળકની ઊંચાઇ ખૂબ વધારે છે
બાળકોના હાડકાને નબળા પાડે છે
બાળકના વિકાસને રુંધે છે
બાળકની ઊંચાઇ વધવા દેતો નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP