સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા રંગો પ્રાથમિક રંગો છે ?

પીળો, લીલો, વાદળી
લાલ, લીલો, વાદળી
લાલ, વાદળી, પીળો
લાલ, લીલો, જાંબલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મૂળ કાપી ખાનાર કીટકોનું નિયંત્રણ જમીનમાં કઈ જંતુનાશક દવા ઉમેરીને કરી શકાય છે ?

મેલાથીઓમ
ડાયમીથોએટ
એકેય નહીં
કલોરો પાયરી ફોસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સાયકલ અને અન્ય વાહનોમાં બોલ બેરિંગ વપરાય છે કારણ કે-

પૈડું અને એક્સલ વચ્ચેનો ખરેખર ગાળો ઘટે છે અને ગતિ વધે છે.
એક્સલ અને પેંડા વચ્ચેનો ઇફેક્ટીવ એરીયા ઘટે છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વૃક્ષનું આયુષ્ય શેના પરથી માપવામાં આવે છે ?

થડના માવાના ઉત્કરણથી
વૃક્ષની ઊંચાઈથી
વૃક્ષની જાડાઈથી
વૃક્ષના થડમાં પડેલા વર્તુળાકાર વલયોથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP