સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હૃદયની સારવાર માટે વપરાતા "પેસ-મેકર" ની શોધ કોણે કરી હતી ?

ડૉ. જહોન સાત્રે
ડૉ. રોબર્ટ ડાયસ
ડૉ. પોલ ઝોલ
ડૉ. મારીયા ફિલીપ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP