સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'લાફિંગ ગેસ' (Laughing gas) એટલે કયો વાયુ ?

કાર્બન મોનોક્સાઈડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મરેલા પ્રાણીઓને સાચવવા માટે મસાલો ભરીને સાચવવાની પધ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

ટેક્સીડરમી
ટીશ્યુકલ્ચર
એપીકલ્ચર
સીલ્વીકલ્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP