કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

બ્લુમિંગ
રિબુટીંગ
ગ્રૂમિંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ
એક પણ નહીં
ક્યુઆર કોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સોટિંગ
રિસ્ટોર
ડીફ્રેગમેન્ટ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP