ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખાયા સો ખાયા, ખાયા સો પાયા' કહેવતનો અર્થ શું થાય ?

જાતે ન ઉપભોગ કરતાં બીજાને ખવડાવીને રાજી થવું.
કરકસરપૂર્વક જીવન જીવવું.
ખાવું-પીવું અને લ્હેરથી મોજમજા કરવી.
ખાવાને બદલે ધનનો સંગ્રહ કરવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કર્તરિ વાક્યરચના શોધો.

મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરતા હતા.
મહારાજે તરત ભાણુ તૈયાર કરવું
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરાવ્યું
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરાવતા હતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે.’ - આ વાક્યનું પ્રેરકવાક્ય બનાવો.

લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરાવતા હતા.
લોકો ભ્રષ્ટચાર કરાવે છે.
નેતાઓ લોકો પાસે ભ્રષ્ટાચાર કરાવે છે.
(લોકો ભ્રષ્ટચાર કરાવે છે.) અને (નેતાઓ લોકો પાસે ભ્રષ્ટાચાર કરાવે છે.) બંને સાચાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP