ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને જોડણીના કોષનાં ક્રમમાં ગોઠવતા કયો વિકલ્પ સાચો છે ?
કાદવ, કંચન, કંકુ, કમળ, ક્રમ

કંચન, કંકુ, કમળ, કાદવ, ક્રમ
કમળ, કંકુ, કંચન, કાદવ, ક્રમ
ક્રમ, કમળ, કાદવ, કંકુ, કંચન
કમળ, કાદવ, કંચન, કંકુ, ક્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP