સમય અને અંતર (Time and Distance)
રાહુલ શહેર A થી B તરફ મુસાફરી 6.50 am વાગે શરૂ કરે છે. બે શહેર વચ્ચેનું કુલ અંતર 350 km છે. મુસાફરીનો પ્રથમ તબક્કો 100 km/hr ની ઝડપે 2 કલાક 12 મીનીટમાં પૂરો કરે છે. રસ્તા પરની હોટેલમાં ચા-પાણી માટે 30 મીનીટ લાગી છે. બાકીનું અંતર 80 km/hr ની ઝડપે પૂરું કરે છે. તો રાહુલ શહેર B ક્યારે પહોંચશે ?

11 hr. 42 min
10 hr. 42 min
11 hr. 02 min
10 hr. 32 min

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેનની ઝડપ 108 Km/hr છે. તો તેની ઝડપ કેટલા m/s હશે ?

18
30
10.8
38.8

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક હોડીની શાંત પાણીમાં ઝડપ 3 કિ.મી./કલાક છે. જો હોડીની નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં ઝડપ 2 કિ.મી. /કલાક હોય, તો નદીના પ્રવાહનો દર શોધો.

1.5 કિ.મી./ક્લાક
0.5 કિ.મી./ક્લાક
1 કિ.મી./ક્લાક
2 કિ.મી./ક્લાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વાહન 60 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી 3 કલાક મુસાફરી કરે છે. આ વાહનને પરત આવવા માટે 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવે તો પરત આવતા ગતિ કેટલી રાખવી પડશે ?

90
180
45
30

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેનની લંબાઈ 500 મીટર છે, તે 4 કિ.મી.લાંબા પુલ ઉપરથી 90 = 25 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી પસાર થાય છે, તો ટ્રેનને આ પુલના એક છેડેથી બીજા છેડે સુધી પસાર કરતા કેટલો સમય લાગે ?

3 મિનિટ
4 મિનિટ
5 મિનિટ
2 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કારની ઝડપ તેની મૂળ ઝડપ કરતાં 5 કિ.મી./કલાક વધા૨વામાં આવે તો 150 કિ.મી. નું અંતર કાપતાં તેને પહેલાં કરતાં 60 મિનિટ ઓછી લાગે છે. તો કારની મૂળ ઝડપ શોધો.

25 કિ.મી./કલાક
50 કિ.મી./કલાક
40 કિ.મી./કલાક
30 કિ.મી./કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP