ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
જાણીતા લોકનાટ્ય પ્રકાર સંદર્ભે યોગ્ય જોડકાં જોડો :
a. યાત્રા
b. નવટંકી
c. યક્ષગાન
d. ઘરકીથ્યુ
i. કર્ણાટક
ii. તમિલનાડુ
iii. બંગાળ
iv. ઉત્તરપ્રદેશ

a-ii, b-i, c-iv, d-iii
a-iii, b-iv, c-i, d-ii
a-iii, b-iv, c-ii, d-i
a-i, b-ii, c-iv, d-iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતના કયા શૈક્ષણિક સંકુલ /સંસ્થામાં આદિવાસી સંગ્રહાલય આવેલું છે ?

ગુજરાત યુનિવર્સિટી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
ગોવિંદગુરુ યુનિવર્સિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP