PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
A, B, C, D અને E એમ 5 મિત્રો છે. A, B કરતાં ટૂંકો છે, પણ E કરતાં ઊંચો છે. સૌથી ઊંચો C છે. D, B કરતાં થોડો ટૂંકો છે અને A કરતાં થોડો ઊંચો છે.
જો તે ઊંચાઈના ક્રમમાં ઉભા રહે તો વચ્ચે કોણ આવશે ?

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
A, B, C, D અને E એમ 5 મિત્રો છે. A, B કરતાં ટૂંકો છે, પણ E કરતાં ઊંચો છે. સૌથી ઊંચો C છે. D, B કરતાં થોડો ટૂંકો છે અને A કરતાં થોડો ઊંચો છે.
D કરતા ઊંચો પણ C કરતાં ટૂંકો કોણ છે ?

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
નીચે આપેલ વન્‍ય જીવન અભયારણ્યો જે રાજ્યોમાં સ્થિત છે તે પ્રમાણે ગોઠવો.
(1) કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક
(2) પૅરીયાર વન્ય જીવન અભયારણ્ય
(3) સુન્દરબન્‌ નેશનલ પાર્ક
(4) કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક
(a) કેરળ
(b) આસામ
(c) ઉત્તરાખંડ
(d) પશ્ચિમ બંગાળ

1a, 2b, 3c, 4d
1c, 2a, 3d, 4b
1d, 2a, 3c, 4b
1b, 2a, 3d, 4c

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP