કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

બ્લુમિંગ
ગ્રૂમિંગ
ક્લોનીંગ
રિબુટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP