બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણમાં ATP બનાવવા માટે જરૂરી દ્રવ્યો ક્યાં આવેલાં હોય છે ?

આંતરગ્રેનમપટલમાં
આપેલ તમામ
સ્ટ્રોમામાં
થાઈલેકોઈડમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનના ફળકાય કેવા આકારના હોય છે ?

કપ આકાર
ચંબુ આકાર
ગોળાકાર
કપ આકાર અને ચંબુ આકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કોષી સજીવોમાં કોષ-વિભાજન દ્વારા શું થાય છે ?

સજીવની વૃદ્ધિ
સજીવની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ
સજીવમાં કંઈ ખાસ ફેર પડતો નથી.
સજીવના કદમાં વૃદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રાકતંતુઓનું રંગસૂત્ર સાથે જોડાણ દર્શાવતી રચના એટલે,

સેન્ટ્રોમિટર
આપેલ તમામ
ભાજનતલ
કાઈનેટોકોર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંડક ઊધ્ર્વમુખી અને સત્યફળનો અભાવ ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

આપેલ તમામ
મોરપીંછ
સાયકસ
પાઈનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP