બાયોલોજી (Biology)
ATP ના નિર્માણ સાથે કઈ અંગિકા સંકળાયેલ છે ?

રિબોઝોમ્સ
કણાભસૂત્ર
ગોલ્ગીકાય
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તેમાં ફર્નરી, કન્ઝર્વેટરી, કુત્રિમ જળાશય અને આર્કિડિયમ વિકસાવાય છે ?

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
મ્યુઝિયમ
પ્રાણી સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન અને પ્રાણીઉદ્યાન એટલે...

સ્થાનિક અને વિદેશી જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
સ્થાનિક વનસ્પતિ અને સ્થાનિક પ્રાણીઓનો સંગ્રહ
વિદેશી જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
સ્થાનિક જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાયમાં ઉત્સર્જન અંગ તરીકે શું આવેલ છે ?

મૂત્રપિંડ
હરિતપિંડ
માલ્પિધીયન નલિકા
ઉત્સર્ગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બતકચાંચનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અપત્ય પ્રસવી
અપત્ય અંડપ્રસવી
અંડપ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓસાઈડ એટલે,

પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફોસ્ફેટ
ન્યુક્લિક ઍસિડ + ફૉસ્ફેટ
ન્યુક્લિઓટાઈડ + ફૉસ્ફેટ
પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP