ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત રાજયમાં વિકેન્દ્રિત આયોજન અંતર્ગત A.T.V.T. એટલે....

Aapano Taluko Vibrant Taluko
Aapano Taluko Vividh Taluko
Aapano Taluko Vikas Taluko
Aapano Taluko Vishisht Taluko

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
તબીબી ક્ષેત્રે મળતી MBBS ડીગ્રીનું પૂરું નામ જણાવો.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgeon
Bachelor of Medical ad Bechelor of Surgeon
Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
રેડીએશન અંગેના રિસર્ચમાં જોડાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સી ICRP નું પૂરું નામ જણાવો.

ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોટિર્યમ ઓફ ધી રેડિયોએકિટવ પ્રોગ્નોસીસ
ઈન્ટરનેશનલ કંપની ઓફ ધી રેડિયીએકિટવ પ્રોગ્રામ
ઈન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MEGA' નું પૂર્ણ નામ શું છે ?

Multilateral Energy Gujarat Agency
Metro Link Express For Gandhinagar and Ahmedabad
Multi Level Efficiency Sector in Gujarat Area
Migrate From East Gujarat Area

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ન્યુ દિલ્હી સ્થિત શિક્ષણ સંસ્થા 'IGNOU'નું પૂરું નામ જણાવો.

Indira Gandhi's National Open University
Indira Gandhi Nation's Open University
Indira Gandhi Nations Open University
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP