ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
આઈ.એસ.ઓ નો આખો અર્થ શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન.
ઈન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન.
ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MANREGA' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Mahatma Gandhi National Ruler Employment Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Ruler Employer's Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Rural Employer's Guarantee Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'ICICI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Industrial Credit and Investment Consortion of India
Industrial Credentials and Investment Confederation of India
Industrial Credit and Investment Corporation of India
Industrial Credentials and Investment Corporation of India

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'NEERI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

National Economical Engineering Research Institute
National Educational Environment Research Institute
National Environmental Engineering Research Institute
National Environmental Education and Research Institute

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP