સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
"CFC" (Chlorofluorocarbons) ગેસનાં ઉત્પાદન માટે પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની માંગ કરવામાં આવેલી હતી, તેનો ઉપયોગ શેમાં કરવામાં આવતો હતો ?

ટ્યુબ લાઈટ
રાંધણ ગેસ
રેફ્રિજરેટ
ટેલિવિઝન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સર જગદીશચંદ્ર બોઝ દ્વારા છોડની વૃદ્ધિ માપી શકાય તે માટેનું કયું યંત્ર બનાવેલ હતું ?

મોનોગ્રાફ
લીફોગ્રાફ
કેસ્કોગ્રાફ
હિપ્સોગ્રાફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
થ્રેશિંગ મશીનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે ?

દાણા વાવવા
ખેતર ખેડવા
ત્રણેય કામ માટે
અનાજના ડૂંડામાંથી દાણા છૂટા પાડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બાહ્યાવકાશમાં જીવનના અભ્યાસને શું કહે છે ?

લાઈફોલોજી
એન્ડોબાયોલોજી
સ્પેસોલોજી
એકસોબાયોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP