કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

આપેલ એક પણ નહી
સેન્ટિમીટર
મીલીમીટર
બીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Post Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

પ્રકાશ
આમાંથી એક પણ નહિ
વિદ્યુત
તરંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી
માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી
બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
ડિલીટ કી દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP