કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

એક પણ નહીં
કો-ઓપરેટીગ
પ્રિમિટીંગ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ક્લોનીંગ
રિબુટીંગ
ગ્રૂમિંગ
બ્લુમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

કોમ્યુટરનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
લેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP