બાયોલોજી (Biology)
DNA ની એક શૃંખલા પરના ન્યુક્લિઓટાઈડનો ક્રમ ACGGTTAA હોય, તો તેની સામેની શૃંખલાનો ક્રમ જણાવો.

TACCGGTT
CATTGGCC
TGCCAATT
GTAACCTT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અદેહકોષ્ઠી, કૂટ દેહકોષ્ઠી અને દેહકોષ્ઠીમાં અનુક્રમે કયા સમુદાયોનો સમાવેશ થાય છે ?

સંધિપાદ, મૃદુકાય, સૂત્રકૃમિ
પૃથુકૃમી, સૂત્રકૃમિ, નુપૂરક
પૃથુકૃમિ, નુપૂરક, સૂત્રકૃમિ
નુપુરક, સૂત્રકૃમિ, પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમગ્ર કોષરસમાં પથરાયેલા નલિકામય રચનાના જાળાને શું કહે છે ?

ગોલ્ગીકાય
લાઇસોઝોમ
રિબોઝોમ્સ
અંતઃકોષરસજાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્યા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
મેરુદંડી
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP