ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સેકન્ડ લોલકનો આવર્તકાળ 2.0 s છે અને આવર્તકાળના માપનમાં સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.01s છે, તો આવર્તકાળનું મૂલ્ય ત્રુટિ સહિત ___

(2.0 ± 0.001) s
(2.0 ± 0.005) s
(2.0 ± 0.10) s
(2.0 ± 0.002) s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP