ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
0.01mm લઘુતમ માપ ધરાવતા માઇક્રોમીટર વડે પતરાની જાડાઈ માપતાં ને 1.03 mm મળે છે, તો પતરાની જાડાઈના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ ___ થાય.

1%
0.7%
0.97%
1.2%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સેકન્ડ લોલકનો આવર્તકાળ 2.0 s છે અને આવર્તકાળના માપનમાં સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.01s છે, તો આવર્તકાળનું મૂલ્ય ત્રુટિ સહિત ___

(2.0 ± 0.001) s
(2.0 ± 0.10) s
(2.0 ± 0.005) s
(2.0 ± 0.002) s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ભૌતિકવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર લગભગ ___ સુધીનો છે.

શૂન્યથી અનંત
પૃથ્વીની આસપાસ
પૃથ્વીથી સૂર્ય
ન્યુક્લિયસના વિસ્તાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP