કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ક્લોનીંગ
બ્લુમિંગ
ગ્રૂમિંગ
રિબુટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Post Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP