કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

ટાઈપ રાઈટર
ઈમેજ સેટર
સ્કેનર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
પ્રસ્તુતિ
સિસ્ટમ
યુટીલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP