ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
LHCનું પૂરું નામ જણાવો.

લાર્જ હેડ્રોન કોબાલ્ટ
લાર્જ હિટર કોલીજન
લાર્જ હેડ્રોન કોલાઇડર
લાર્જ હિટર કોલાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો દળ, લંબાઈ અને સમયના એકમ બમણા કરવામાં આવે, તો કોણીય વેગમાનનો એકમ ___ થાય.

ત્રણ ગણો
આઠ ગણો
ચાર ગણો
બમણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP