સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુનઃ વીમા વસુલાત ___

દાવાની રકમમાંથી બાદ થાય
દાવાની રકમમાં ઉમેરાય
એક પણ નહી
પ્રિમિયમમાં ઉમેરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોવેન યોજના મુજબ, બોનસની ટકાવારી ___ નાં પ્રમાણ મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે.

ખરેખર સમય – પ્રમાણિત સમય
ખરેખર સમય - બચાવેલા સમય
પ્રમાણિત સમય - બચાવેલા સમય
બચાવેલા સમય - પ્રમાણિત સમય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP