ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
HDI એટલે...

હ્યુમન ડીસીઝ ઈન્ડેક્ષ
હેલ્થ ડેવલપમેન્ટ ઈન્ટગ્રેશન
હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડેક્ષ
હેલ્થ ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કયા આર્થિક વૃદ્ધિના માપદંડ છે ?
1. કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (GDP)
2. કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (GNP)
3. માનવ વિકાસ સૂચકાંક (HDI)
4. ચોખ્ખુ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (NNP)
5. જાતીય વિકાસ સૂચકાંક (GDI)

આપેલ તમામ
1, 2
1, 2, 4
1, 2, 3 અને 5

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ડિજિટલ ચૂકવણા ઉપરનો પોતાનો આખરી અહેવાલ તાજેતરમાં કઈ સમિતિએ કેન્દ્ર સરકારને સુપ્રત કર્યો છે ?

ઇન્દ્રજીત શેખર સમિતિ
એચ. આર. ખાન સમિતિ
સલિલ કપુર સમિતિ
રતન વાતલ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP