કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો
હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

ઇન્ટ્રાનેટ
પેટ્રોનેટ
ઇન્ટરનેટ
ઇથરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP