કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન
હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યૂટરની ભાષા
સફરજન
કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર
ટાસ્કબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP