બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ કોનો ઉદ્વિકાસ દર્શાવે છે.

ન્યુક્લિઓટાઈડ
ન્યુક્લેઈન
એમિનોએસિડ
પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય રચના ધરાવતી અંગિકા કઈ છે ?

ગોલ્ગીકાય
આપેલ તમામ
હરિતકણ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ નીચે પૈકી કોના પોલિમર છે ?

એમિનોઍસિડ
પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓટાઈડ
ન્યુક્લેઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો :

બ્યુટિરીક ઍસિડ - સંતૃપ્ત ફેટીએસિડ - લાંબી શૃંખલા
પામિટીક ઍસિડ - સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ - લાંબી શૃંખલા
ક્રોટોનીક ઍસિડ - સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ - ટૂંકી શૃંખલા
ઓલિક એસિડ - અસંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ - ટૂંકી શૃંખલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ત્રિગર્ભર્તરીય અને દેહકોષ્ઠનો અભાવ હોય તેવો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
મૃદુકાય
પૃથુકૃમિ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP