કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને III
II અને IV
માત્ર IV
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
બ્લુમિંગ
રિબુટીંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ ટાસ્કીંગ
સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ
મલ્ટિ યુઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP