કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને III
માત્ર IV
II અને IV
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

વેબપેજ
રૂટપેજ
માસ્ટરપેજ
હોમપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહિ ?

કમ્પાઈલર
એસેમ્બલર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
લોડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર કામ કરતી વખતે કોઈ ફાઇલ કોપી કરવાનો કમાન્ડર આપે ત્યારે તે ક્યાં સેવ થાય છે ?

મધરબોર્ડ
ડેસ્કટોપ
ક્લિપ આર્ટ
ક્લિપબોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP