કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Big Caps
Drop Caps
Top Caps
Master Caps

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP