ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?

રાત્રે ગૃહપ્રવેશ
ગુપ્ત રીતે ગૃહ પ્રવેશ
ઘર ફોડવું
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
કોઈ વિદેશી વ્યક્તિ ભારતમાં આવીને બીજી કોઈ વિદેશી વ્યક્તિનું ખૂન કરે તો ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ તેના ઉપર ગુનો નોંધી શકાય ?

કહી ના શકાય
ના
હા
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP