કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

સ્ટેશન
સોફ્ટવેર
મિડિયા
ટ્રાન્સમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
સુપર કમ્પ્યૂટર
મેઈન ફ્રેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP