કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ICMP નું પૂરુંનામ શું છે ?

ઇન્ટરનેટ કમાન્ડ મેસેજ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કંટ્રોલ માસ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કંટ્રોલ મેસેજ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટર કંટ્રોલ મેસેજ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP