કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

નેરો
આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટીવાઇરસ
ઓ.એસ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
બ્લુમિંગ
ક્લોનીંગ
રિબુટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP