કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Remote access
Telecommunication
એક પણ નહીં
Batch processing

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

આટો સામેલ કરો
ઓટો કરેકટ
ઓટો ચેક
ઓટો ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP