કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા એક્સેસ હેડને એક પ્લેટરથી બીજી પ્લેટરમાં ડેટા સર્ચ કરવા માટે લાગતા સમયને ___ કહે છે.

Transfer rate
Seek time
Latency
Total time

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

રિસોર્સ શેરીંગ
કિંમતમાં ફાયદા
આપેલ તમામ
વિશ્વસનીયતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Public Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP