કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

સેલ (Cell)
રો (Row)
પેરેગ્રાફ (paragraph)
કોલમ (Column)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP