કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

ઈ-સેવર
ઈ-ટેર્
ઈ-બીઝનેસ
ઈ-કોમર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

અબ્દુલ કલામ
બિલ લિન્ટન
બિલ ગેઈટ્સ
સ્વામીનાથન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP