કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ICMP નું પૂરુંનામ શું છે ?

ઇન્ટર કંટ્રોલ મેસેજ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કંટ્રોલ માસ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કંટ્રોલ મેસેજ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કમાન્ડ મેસેજ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક
સીડી રોમ
ડીવીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP