કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

પોઈન્ટિંગ
ડબલ ક્લિક
ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર દ્વારા નીચે આપેલામાંથી કઈ સામગ્રી છાપવામાં આવી શકે છે ?
(I) કેરેકટર (II) સિમ્બોલ (III) ગ્રાફીકસ

ફક્ત I
I,II અને III
ફક્ત I અને II
ફક્ત I અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Public Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP