એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
દાંતનું બહારનું પડ શાનું બનેલું છે ?

સોડિયમ ફોસ્ફેટ
કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ
કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ
પોટેશિયમ ફોસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આપેલા અક્ષરોની યાદીમાં કેટલા 'O' એવા છે કે જેની તરત પછી 'Q' આવતો હોય પરંતુ તેની તરત પહેલા 'D' ના આવતો હોય ?
D O Q O D Q O D O D Q D O Q D S D Q P O Q D S S S D O Q O Q D O Q D D D O Q C D O Q C O D Q Q O D Q D O