એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
π અને 22/7 માં___

π સંમેય છે અને 22/7 એ અસંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બંને અસંમેય સંખ્યા છે.
π અસંમેય સંખ્યા છે અને 22/7 સંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બંને સંમેય સંખ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કંપની ઓડિટરને નીચેનામાંથી શું તપાસવાનો અધિકાર છે

કાયદાકીય અને આંકડાકીય માહિતી અંગેના ચોપડા
કંપનીના પડતર અંગેના ચોપડા
આપેલ તમામ
કંપનીના હિસાબી ચોપડા અને વાઉચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગુજરાત રાજ્યનું વર્ષ 2016-17નું અંદાજપત્ર કેટલી રકમની મહેસૂલી પુરાંત દર્શાવે છે ?

રૂ.3,236 કરોડ
રૂ.1,570 કરોડ
રૂ. 2,247 કરોડ
રૂ.4,320 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP