કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ક્યા મંત્રાલય દ્વારા 'PM- DAKSH' પોર્ટલ અને મોબાઈલ એપ વિકસાવવામાં આવી છે ?

મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રલાય
કાપડ મંત્રાલય
શહેરિ વિકાસ મંત્રાલય
સામાજિક અને ન્યાય અધિકારીક્તા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP