કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ઇન્સર્ટ
ફાઈલ
ફોર્મેટ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

બિલ લિન્ટન
સ્વામીનાથન
અબ્દુલ કલામ
બિલ ગેઈટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP