કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

ઇન્સર્ટ
કાયસ્ક
બ્લેન્ક
કન્ટીન્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

લેરી પેજ
નારાયણ મૂર્તિ
બિલ ગેટ્સ
વોરન બફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Character Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ઈન્ટરનેટ
રીનેમ ઓપ્શન
પાવર ઓપ્શન
ડેટ એન્ડ ટાઈમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP