PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
P, Q, R, S અને T તે દિલ્હી, લખનઉ, ચંડીગઢ, મેરઠ અને કાનપુરનાં વિદ્યાર્થી છે. તેમણે વિભિન્ન વિષયો ગણિત, અંગ્રેજી, હિન્દી, વિજ્ઞાન અને ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
(1) જે વિદ્યાર્થીએ હિન્દીમાં ટોપ કર્યું તે દિલ્હીનો નથી.
(2) કાનપુરનાં વિદ્યાર્થીએ ગણિતમાં ટોપ કર્યું.
(3) Q મેરઠ થી આવ્યો છે અને S દિલ્હી થી.
(4) ચંડીગઢના વિદ્યાર્થીએ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું નથી.
(5) P એ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું અને T એ ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
હિન્દીમાં કયા વિદ્યાર્થીએ ટોપ કર્યું ?

Q
P
આમાંથી કોઈ નહીં
R

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનામાં ખાતું ખોલાવવા માટે ન્યૂનતમ આયુ ___ છે.

18 વર્ષ
16 વર્ષ
20 વર્ષ
21 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
A, B, C, D અને E એમ 5 મિત્રો છે. A, B કરતાં ટૂંકો છે, પણ E કરતાં ઊંચો છે. સૌથી ઊંચો C છે. D, B કરતાં થોડો ટૂંકો છે અને A કરતાં થોડો ઊંચો છે.
સૌથી ટૂંકો કોણ છે ?

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
નીચેના વ્યક્તિઓને સંગઠનો સાથે જોડો.
(1) પરાગ અગરવાલ
(2) ઇન્દિરા નૂયી
(3) સુન્દર પિચ્ચઈ
(4) સત્યા નડેલા
(a) પેપ્સિકો
(b) આલ્ફાબેટ ઈન્ક.
(c) માઈક્રોસોફ્ટ
(d) ટ્વિટર

1b, 2a, 3d, 4c
1b, 2a, 3c, 4d
1d, 2a, 3b, 4c
1a, 2c, 3d, 4b

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
રક્ષા શક્તિ યુનિર્વસિટીનું નામ બદલીને હવે શું રાખવામાં આવ્યું છે :

ભારતીય રક્ષા યુનિવર્સિટી
નેશનલ પોલીસ યુનિવર્સિટી
નેશનલ રક્ષા યુનિવર્સિટી
રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP