સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય સાધન એ ___

નાણાં સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે.
એક પણ નહીં
નાણાંની નજીકનો વિકલ્પ ગણવામાં આવે છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં ઘસારાની ગણતરી ___ પર કરવામાં આવે છે.

કરાર કિંમત
વસ્તુની બજાર કિંમત
કરાર કિંમત અને રોકડ કિંમત બંને
રોકડ કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું પ્રીમિયમ વીમા કંપની માટે ખર્ચ છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સીધા ધંધા પરનું
આપેલા પુનઃ વીમા પરનું
સ્વીકારેલા પુનઃ વીમા પરનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
20% સપાટીએ 2000 એકમોનું ઉત્પાદન થાય છે. 50% શક્તિએ ઘસારો એકમદીઠ ₹ 6 છે. જ્યારે 75% શક્તિએ એકમદીઠ 4 છે તો ઘસારો ક્યાં પ્રકારનો ખર્ચ થાય.

ચલિત
સીધો
અર્ધચલિત
સ્થિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP