એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્ય સરકારના હિસાબો કોણ તૈયાર કરે છે ?

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
હિસાબ અને તિજોરી નિયામક
તિજોરી અધિકારી
નાણાં વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ધંધાની શરૂઆતમાં વેડફાઈ ગયેલી મૂડી એટલે___

મૂડી નફો
અલ્પ-મૂડીકરણ
અતિ-મૂડીકરણ
પાણીયુક્ત મૂડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેનામાંથી શેનું વાઉચિંગ કરવામાં આવે છે ?

રોકડ વસુલાત - આવક
આપેલ તમામ
રોકડ ચુકવણી - જાવક
ઉધાર વ્યવહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP