ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
t સમયે કણે કાપેલું અંતર x નીચેના સૂત્ર દ્વારા મળે છે. x = v0/k [1 – ekt] જ્યાં v0 = પ્રારંભિક વેગ છે. તો અચળાંક kનું પારિમાણિક સૂત્ર ___ થાય.

M⁰L-1
M⁰L⁰T-1
M⁰L¹T⁰
M⁰L⁰T¹

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ
માત્ર અપાકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર આકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP