પર્યાવરણ (The environment)
પારજાંબલી (UV) તરંગની શોધ કોણે કરી ?

વિક્ટર હેસ
જોહન રીટર
વિલિયમ હર્ષલ
પોલ વિલાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વાતાગ્રના સંપર્ક ઝોનનો ભાગ, કે જ્યાં ઠંડો વાયુસમુચ્ચાય ગરમ વાયુસમુચ્ચાયની જગ્યા લે છે, તેને શું કહે છે ?

ઠંડો વાતાગ્ર
ઑકલુડેડ વાતાગ્ર
સ્થિર વાતાગ્ર
ગરમ વાતાગ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વાઈલ્ડ લાઈફનું રક્ષણ એ નાગરિકોની કઈ ફરજ કહેવાય ?

માનવીય ફરજ
સામાજિક ફરજ
નૈતિક ફરજ
રાજકીય ફરજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ગુજરાતના પર્યાવરણ જાગૃતિ માટેની સંસ્થા - પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર (CEE) ક્યા આવેલી છે ?

અમદાવાદ
જુનાગઢ
વલસાડ
કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
દેશમાં હવાની ગુણવત્તાનાં ધોરણો નક્કી કરવાની જવાબદારી કોને આપવામાં આવેલ છે ?

સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ
WHO
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
કાયદા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP