ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
GPRS પૂરું નામ શું છે ?

જનરલ પબ્લીક રેન્ડમ સોર્સ
જનરલ પેકેટ રેડિયો સર્વિસ
જનરલ પબ્લીક રોડ સર્વિસ.
જનરલ પેકેટ રેન્ડમ સોર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
નાસડોક(NASSDOC)નું પૂરું નામ શું છે ?

નેશનલ સાયન્ટીફિક ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર
નેશનલ સોશ્યલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન
નેશનલ સોશ્યલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર
નેશનલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP